نمایش 1 - 1 از 1
به میزبانی تربیت بدنی سپاه ناحیه صحنه/ مرصاداسپورت : مسئول تربیت بدنی سپاه ناحیه شهرستان صحنه از آغاز مسابقات کشتی قهرمانی استان در رده های سنی مختلف به میزبانی سپاه ناحیه این شهرستان خبر داد. 11/20/1396 - 11:50
اشتراک در کشتی- مسابقات قهرمانی استان- سپاه صحنه