نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت ورزشی؛ مرصاد اسپرت: یکی از راه های رسیدن و ورود افراد ورزشکار به ورزشهای قهرمانی و حرفه ای، استعدادیابی دقیق در سنین پایه است که در این راه والدین می توانند نقش بسیار خوبی ایفا کنند. 02/06/1395 - 12:40
اشتراک در استعداد یابی فرزندان