نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت ورزشی؛ مرصاد اسپرت: از دیدگاه روانشناسان ورزشی اضطراب در ورزشکاران به دو دسته حالتی و صفتی دسته بندی می شود که وجود هر یک می تواند آثار مخربی در عملکرد ورزشکاران را به همراه داشته باشد. 01/31/1395 - 10:46
اشتراک در اضطراب حالتی و صفتی